Monday, 4 August 2008

49. Various States Of Disrepair


Halifax
, Nova Scotia

Montreal
, Quebec

Kitchener
, Ontario

Toronto
, Ontario

Detroit
, Michigan

Chicago,
Illinois

Winnipeg
, Manitoba

Edmonton
, Alberta

Calgary
, Alberta

Vancouver
, British Columbia

Seattle
, Washington

San Fancisco
, California

Santa Cruz
, California

San Diego
California

Long Beach
, California

San Antonio
, Texas

Austin
, Texas

Dallas
, Texas

Houston
, Texas

New Orleans
, Lousiana.No comments: