Saturday, 29 November 2008


Worcester, Massachusetts
Madison Square Garden, New York
Philadelphia, Pennsylvania
St Petersburg, Florida
Miami, Florida (New Year's Eve Show 1991)
Baton Rouge Louisiana
Biloxi, Mississippi
Memphis, Tennessee
Houston, Texas
Dayton, Ohio
Minneapolis, Minneapolis,
Les Vegas, Nevada

No comments: